Programma Toon de lijst

Ontvangst, informatie en netwerking

Maak gebruik van dit moment om uw confraters te ontmoeten, een gesprek aan te knopen met een personeelslid van uw Instituut, met één van de leden van diverse commissies of een raadslid.

Daarenboven bieden wij u ook de mogelijkheid om informatie in te winnen bij de verschillende kiosken welke het IAB voor u beschikbaar stelt. Thema's hiervan zijn: Kwaliteitscontrole, BeExcellent en de Servicedesk van het IAB. En outre, vous aurez la possibilité de collecter diverses informations en allant à la rencontre des kiosques thématiques.

Tijdens deze ontvangst bieden wij u graag koffie aan.

U merkt het een half uur waar u zeker gebruik van kan maken om naar Brussels Expo af te zakken opdat u de dag van het IAB relax zou kunnen inzetten. Dit uur wordt tevens in rekenig gebracht voor uw uren permanente vorming.

Info & netwerking

13:00 - 13:30
Foyer

Plenaire openingssessie: het digitale kantoor weldra beschikbaar!

Verwelkoming door de Voorzitter en ondervoorzitter en een korte toelichting over de nieuwste exclusiviteit 'Unified by invoicing' en dit in aanwezigheid van Minister Alexander De Croo en staatssecretaris Theo Francken die u beiden eveneens tewoord zullen staan.

Benoît Vanderstichelen

Benoît Vanderstichelen

Bart Van Coile

Bart Van Coile

Alexander De Croo

Alexander De Croo

Theo Francken

Theo Francken

Plenaire openingszitting

14:00 - 14:30
AUDI 2000

La trajectoire digitale : mon cabinet se transforme!

Comme dans bien d’autres secteurs, les experts-comptables et les conseils fiscaux sont concernés par la transition numérique, appelée aussi transformation numérique.

L’organisation du cabinet, sa pratique, la relation avec le client, la communication, la prospection ou même le marketing sont largement impactés par la transformation numérique. En réalité, tous les cabinets actifs s’interrogent sur le moment de se transformer, mais aussi le rythme de cette transformation et le rapport coût-bénéfice.

Ne courrez pas, mais entamez la démarche en commençant par le début de votre trajectoire, sans oubliez que cette trajectoire est d’abord et avant tout celle de vos clients.

Découvrez durant ce workshop l’essentiel de ce qu’il convient de retenir à l’aube de la transformation, en intégrant dans votre écosystème numérique la plateforme d’e-facturation de l’Institut qui constitue la meilleure opportunité de vous y mettre concrètement sans investissements majeurs et qui complète la liste des autres logiciels mis à disposition par votre Institut (par ex. BeExcellent, Companyweb, Excel for Accountancy… )

Aurore Mons delle Roche

Aurore Mons delle Roche

Workshops 'digitalisering'

14:45 - 15:30
Hall 10 - 1

Droits des sociétés : la grande réforme.

Le droit des sociétés bat son plein! La réforme du droit des sociétés en est une partie importante. Sur proposition du ministre de la Justice Koen Geens, le Conseil des ministres du 20 juillet 2017 a approuvé un avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et associations, et portant des dispositions diverses. L'avant-projet vise à moderniser le droit des sociétés en suivant trois lignes directrices :

 • une simplification de grande envergure :

  • suppression de la distinction entre les actes civils et les actes commerciaux et entres sociétés civiles et les sociétés commerciales
  • nouvelle dichotomie entre le droit de société et le droit des associations qui sont intégrés dans un seul code
  • suppression des sociétés publiques et limitation des règles réservées aux sociétés cotées
  • limitation des formes de société
  • limitation du nombre de dispositions pénales
 • une flexibilisation poussée, en étant toutefois attentif aux intérêts des tiers, parmi lesquels les créanciers

 • de nouvelles règles qui doivent permettre de faire face aux évolutions et aux nouvelles tendances européennes, telles les sociétés plus "mobiles"

Voulez-vous suivre ces développements de près? Les conférenciers invités se feront un plaisir de vous l'expliquer.

Henri Culot

Henri Culot

Workshops 'regelgeving en het beroep'

14:45 - 15:30
Hall 10 - 2

Nouvelles normes IEC et les normes internationales

L'application des ISA (International Standards on Auditing) ne sera pas obligatoire pour les PME. Cependant, une norme générale de contrôle sera d'application pour les contrôles légaux des PME. En outre, nous sommes de plus en plus confrontés à des standards internationaux tels que l’ISRS 4410 – l’ISRE 2400 et autres.

Dans ce workshop, nous vous décryptons ces normes, si elles vous semblent barbares. Nous aborderons également d'autres normes communes concernant les missions spéciales de l'expert-comptable.

Vincent Delvaux

Vincent Delvaux

Workshops 'regelgeving en het beroep'

14:45 - 15:30
Hall 10 - 3

Nouveautés pour les stagiaires dans la loi du 22 avril 1999

La Chambre des représentants a approuvé les modifications de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. C'est un pas important effectué vers la garantie d'un service de qualité.

Un entrepreneur doit pouvoir faire appel à un spécialiste pour l'assister dans le fonctionnement de son entreprise. Pour pouvoir exercer sa profession, l'expert-comptable et/ou le conseil fiscal doit pouvoir se reposer sur un cadre réglementaire optimal qui contribue à une professionnalisation de nos métiers. Les nouvelles modifications de la loi contiennent une série de mesures concernant quatre aspects importants du métier : la revue qualité, le stage, la lettre de mission et le rappel à l'ordre.

Mais qu'est-ce que ces changements impliquent ? Pourquoi fallait-il adapter la loi ? Quels seront les changements au quotidien pour les stagiaires de l'IEC ? Dans ce workshop, nous répondrons à ces questions.

Joëlle Van Hecke

Joëlle Van Hecke

Workshops 'regelgeving en het beroep'

14:45 - 15:30
Hall 10 - 4

Richtlijnen rond E-facturatie: wat dien ik te weten?

Het regeerakkoord van 2014 benadrukt de verplichting voor de overheid om over te schakelen naar elektronische facturatie. “De elektronische facturatie vormt een substantieel competitief voordeel voor onze ondernemingen op internationaal vlak. Daarom dient ze nog meer te worden gebruikt.”

Reden te meer dat wij als beroepsbeoefenaars deze elektronische facturatie (e-facturatie) eveneens zouden introduceren in onze kantoren en bij onze cliënten. Weet u echter niet hoe zo’n e-factuur op te maken en welke de verplichte velden zijn? Geen nood wij helpen u hier graag bij tijdens deze workshop en overlopen met u hoe u het kan aanpakken.

Hein Vandelanotte

Hein Vandelanotte

Workshops 'digitalisering'

14:45 - 15:30
Hall 10 - 5

Unified by invoicing: het sectoriële platform voor E-facturatie

Een exclusief en uniek platform voor alle erkende beroepsbeoefenaars bestond nog niet, vanaf vandaag wel!

Kom de werking ervan ontdekken tijdens deze workshop aan de hand van een praktijkgerichte demonstratie. U kunt eveneens vaststellen wat het voor u als erkend beroepsbeoefenaar kan betekenen inzake tijdwinst, efficiëntie en kostenbesparing.

Hebt u alsnog vragen na afloop van deze workshop? Aarzel niet langer en breng een bezoek aan de desk in de foyer van het auditorium 2000 om uw persoonlijke vragen te stellen aan de ontwikkelaars van het platform zelf.

Jan Druppel

Jan Druppel

Workshops 'digitalisering'

14:45 - 15:30
Hall 10 - 6

Het digitale traject: mijn kantoor in verandering

Zoals in vele andere sectoren zijn ook wij als accountant en/of belastingconsulent betrokken partij in de overgang naar een digitaal tijdperk.

De organisatie van een kantoor, zijn werkwijze, de relatie met de cliënt, de communicatie, de prospectie en zelfs marketing worden allemaal sterk beïnvloed door deze digitalisering. In de realiteit blijkt echter dat vele kantoren zich de vraag stellen wanneer ze deze omzetting het best kunnen organiseren, over welke termijn deze zal (kunnen) verlopen en wat de return on investment hier gaat zijn.

U hoeft zeker niet hals over kop te reageren, maar kan best wel van start gaan in samenspraak met uw cliënten. Uw cliënten mobiliseren om hieraan mee te werken is reeds de helft van het welslagen van de digitalisering van uw kantoor.

Ontdek tijdens deze workshop de essentiële zaken waaraan u dient te denken bij de organisatie van de digitalisering van uw kantoor door het implementeren van een digitaal e-facturatieplatform dat u exclusief beschikbaar gesteld wordt door uw Instituut. Volgens ons de uitgelezen kans en een eerste stap naar een digitaal kantoor zonder te grote investeringen.

Rolf Declerck

Rolf Declerck

Workshops 'digitalisering'

14:45 - 15:30
Hall 10 - 7

Wijzigingen in de wet van 22 april 1999 belangrijk voor leden

De Kamer heeft de wijzigingen aan de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen aanvaard. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van een kwalitatieve dienstverlening.

Een ondernemer moet een beroep kunnen doen op een specialist om hem bij te staan in de werking van zijn onderneming. Om zijn beroep te kunnen uitoefenen, moet de accountant en/of belastingconsulent kunnen beschikken over een optimaal reglementair kader dat moet bijdragen aan een verdere professionalisering van onze beroepen. De nieuwe wetswijzigingen omvatten een reeks maatregelen met betrekking tot vier belangrijke aspecten: de kwaliteitstoetsing, de stage, de opdrachtbrief en de terechtwijzing.

Maar wat houden deze wijzigingen in? Waarom moest de wet op bepaalde punten aangepast worden? Wat houdt dat in voor de accountants en/of de belastingconsulenten? In deze workshop worden de belangrijkste punten duidelijk toegelicht.

Tom Kloeck

Tom Kloeck

Workshops 'regelgeving en het beroep'

14:45 - 15:30
Hall 10 - 8

Facture électronique : ce que je dois savoir pour mes clients

L'accord de gouvernement de 2014 insiste sur l'obligation pour les services publics de passer à la facturation électronique. « La facturation électronique offre un avantage compétitif substantiel pour nos entreprises au niveau international. C'est pourquoi elle se doit d'être utilisée d'autant plus. »

Raison suffisante pour introduire cette e-facturation dans nos cabinets et fiduciaires et vers nos clients. Vous ne savez pas par où commencer ? Comment créer une facture électronique ? Quels sont les champs obligatoires ? Ce workshop vous aide à y voir plus clair et vous donnera des pistes afin de vous y mettre aussi !

Stéphanie Lorfevre

Stéphanie Lorfevre

Workshops 'digitalisering'

15:30 - 16:15
Hall 10 - 1

Unified by invoicing : notre plate-forme sectorielle d'E-facturation

Une plateforme unique et exclusive pour les professionnels reconnus n'existait pas encore avant aujourd'hui !

Venez découvrir le fonctionnement de ce nouvel outil pendant ce workshop qui sera axé sur une démonstration pratique. Vous pourrez découvrir ce que cela peut vous apporter en tant que professionnel comme gain de temps, d'efficacité et comme réduction des coûts.

Vous avez encore des questions à la suite de ce workshop ? N'hésitez plus et adressez-vous aux développeurs de la plateforme qui répondent à vos questions dans le 'kiosque' qui se trouve dans le foyer de l'auditorium 2000.

Tanguy Lesseliers

Tanguy Lesseliers

Workshops 'digitalisering'

15:30 - 16:15
Hall 10 - 2

La trajectoire digitale : mon cabinet se transforme!

Comme dans bien d’autres secteurs, les experts-comptables et les conseils fiscaux sont concernés par la transition numérique, appelée aussi transformation numérique.

L’organisation du cabinet, sa pratique, la relation avec le client, la communication, la prospection ou même le marketing sont largement impactés par la transformation numérique. En réalité, tous les cabinets actifs s’interrogent sur le moment de se transformer, mais aussi le rythme de cette transformation et le rapport coût-bénéfice.

Ne courrez pas, mais entamez la démarche en commençant par le début de votre trajectoire, sans oubliez que cette trajectoire est d’abord et avant tout celle de vos clients.

Découvrez durant ce workshop l’essentiel de ce qu’il convient de retenir à l’aube de la transformation, en intégrant dans votre écosystème numérique la plateforme d’e-facturation de l’Institut qui constitue la meilleure opportunité de vous y mettre concrètement sans investissements majeurs et qui complète la liste des autres logiciels mis à disposition par votre Institut (par ex. BeExcellent, Companyweb, Excel for Accountancy… )

Aurore Mons delle Roche

Aurore Mons delle Roche

Workshops 'digitalisering'

15:30 - 16:15
Hall 10 - 3

Nouveautés pour les membres dans la loi du 22 avril 1999

La Chambre des représentants a approuvé les modifications de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. C'est un pas important effectué vers la garantie d'un service de qualité.

Un entrepreneur doit pouvoir faire appel à un spécialiste pour l'assister dans le fonctionnement de son entreprise. Pour pouvoir exercer sa profession, l'expert-comptable et/ou le conseil fiscal doit pouvoir se reposer sur un cadre réglementaire optimal qui contribue à une professionnalisation de nos métiers. Les nouvelles modifications de la loi contiennent une série de mesures concernant quatre aspects importants du métier : la revue qualité, le stage, la lettre de mission et le rappel à l'ordre.

Mais qu'est-ce que ces changements impliquent ? Pourquoi fallait-il adapter la loi ? Quels seront les changements au quotidien pour les membres de l'IEC ? Dans ce workshop, nous répondrons à ces questions.

Charles Bayart

Charles Bayart

Workshops 'regelgeving en het beroep'

15:30 - 16:15
Hall 10 - 4

Het digitale traject: mijn kantoor in verandering

Zoals in vele andere sectoren zijn ook wij als accountant en/of belastingconsulent betrokken partij in de overgang naar een digitaal tijdperk.

De organisatie van een kantoor, zijn werkwijze, de relatie met de cliënt, de communicatie, de prospectie en zelfs marketing worden allemaal sterk beïnvloed door deze digitalisering. In de realiteit blijkt echter dat vele kantoren zich de vraag stellen wanneer ze deze omzetting het best kunnen organiseren, over welke termijn deze zal (kunnen) verlopen en wat de return on investment hier gaat zijn.

U hoeft zeker niet hals over kop te reageren, maar kan best wel van start gaan in samenspraak met uw cliënten. Uw cliënten mobiliseren om hieraan mee te werken is reeds de helft van het welslagen van de digitalisering van uw kantoor.

Ontdek tijdens deze workshop de essentiële zaken waaraan u dient te denken bij de organisatie van de digitalisering van uw kantoor door het implementeren van een digitaal e-facturatieplatform dat u exclusief beschikbaar gesteld wordt door uw Instituut. Volgens ons de uitgelezen kans en een eerste stap naar een digitaal kantoor zonder te grote investeringen.

Rolf Declerck

Rolf Declerck

Workshops 'digitalisering'

15:30 - 16:15
Hall 10 - 5

Vennootschapsrecht: de grote hervorming

Het ondernemingsrecht is in volle evolutie! De hervorming van het vennootschapsrecht vormt hiervan een belangrijk onderdeel.

Het voorontwerp van de wet tot modernisering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen werd op voorstel van minister van Justitie Koen Geens goedgekeurd op de ministerraad van 20 juli 2017.

Hoog tijd dus om de drie krachtlijnen onder de loep te nemen:

• Doorgedreven vereenvoudiging: - Afschaffing onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen - Vennootschaps- en verenigingsrecht geïntegreerd in één wetboek - Afschaffing publieke vennootschappen en beperking regels genoteerde vennootschappen - Beperking aantal vennootschapsvormen - Beperking strafbepalingen

• Verregaande flexibilisering met aandacht voor de belangen van derden

• Nieuwe rechtsregels om het hoofd te bieden aan Europese evoluties en nieuwe tendensen

U wilt deze evoluties op de voet volgen? Gerenommeerde sprekers lichten het u graag toe.

Marieke Wyckaert

Marieke Wyckaert

Workshops 'regelgeving en het beroep'

15:30 - 16:15
Hall 10 - 6

Nieuwe IAB-normen en internationale normen

Toepassing van ISA's (International Standards on Audit) zullen niet verplicht worden ten aanzien van de kmo's. Wel zal een algemene controlenorm van toepassing zijn voor de wettelijke controles bij kmo's. Tevens worden wij meer en meer geconfronteerd met Europese en Internationale richtlijnen zoals ISRS 4410 - ISRE 2400 en andere...

Geen idee waar dit over gaat, aarzel niet en kom naar deze workshop om hierover alsook over andere (gezamenlijke) normen voor bijzondere opdrachten van de accountant meer teweten te komen.

Johan De Coster

Johan De Coster

Workshops 'regelgeving en het beroep'

15:30 - 16:15
Hall 10 - 7

Wijzigingen in de wet van 22 april 1999 belangrijk voor stagiairs

De Kamer heeft de wijzigingen aan de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen aanvaard. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van een kwalitatieve dienstverlening.

Een ondernemer moet een beroep kunnen doen op een toekomstige specialist om hem bij te staan in de werking van zijn onderneming. Om zijn beroep te kunnen uitoefenen, moet de stagiair kunnen beschikken over een optimaal reglementair kader dat moet bijdragen aan een verdere professionalisering van onze beroepen. De nieuwe wetswijzigingen omvatten een reeks maatregelen met betrekking tot vier belangrijke aspecten: de kwaliteitstoetsing, de stage, de opdrachtbrief en de terechtwijzing.

Maar wat houden deze wijzigingen in? Waarom moest de wet op bepaalde punten aangepast worden? **Wat houdt dat in voor de stagiairs? ** In deze workshop worden de belangrijkste punten duidelijk toegelicht.

Leon Kerfs

Leon Kerfs

Workshops 'regelgeving en het beroep'

15:30 - 16:15
Hall 10 - 8

Boekhoudkundige ruling: biedt uw klanten meer zekerheid!

Sinds 30 december 2016 kunnen er naast fiscale rulings nu ook boekhoudkundige rulings worden aangevraagd.

Een boekhoudkundige ruling is een individuele beslissing inzake boekhoudrecht (IBB) waarbij het College vaststelt hoe de wet in hoofde van de aanvrager wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting zonder dat er al uitwerking is op jaarrekeningrechtelijk vlak.

Geen idee hoe u zo een ruling moet aanvragen? De afgevaardigden van de Commissie Boekhoudkundige Normen (CBN) lichten het u graag toe!

Jan Verhoeye

Jan Verhoeye

Sadi Podevijn

Sadi Podevijn

Workshops 'regelgeving en het beroep'

15:30 - 16:15
AUDI 2000

Facture électronique : ce que je dois savoir pour mes clients

L'accord de gouvernement de 2014 insiste sur l'obligation pour les services publics de passer à la facturation électronique. « La facturation électronique offre un avantage compétitif substantiel pour nos entreprises au niveau international. C'est pourquoi elle se doit d'être utilisée d'autant plus. »

Raison suffisante pour introduire cette e-facturation dans nos cabinets et fiduciaires et vers nos clients. Vous ne savez pas par où commencer ? Comment créer une facture électronique ? Quels sont les champs obligatoires ? Ce workshop vous aide à y voir plus clair et vous donnera des pistes afin de vous y mettre aussi !

Stéphanie Lorfevre

Stéphanie Lorfevre

Workshops 'digitalisering'

16:15 - 17:00
Hall 10 - 1

Unified by invoicing : notre plate-forme sectorielle d'E-facturation

Une plateforme unique et exclusive pour les professionnels reconnus n'existait pas encore avant aujourd'hui !

Venez découvrir le fonctionnement de ce nouvel outil pendant ce workshop qui sera axé sur une démonstration pratique. Vous pourrez découvrir ce que cela peut vous apporter en tant que professionnel comme gain de temps, d'efficacité et comme réduction des coûts.

Vous avez encore des questions à la suite de ce workshop ? N'hésitez plus et adressez-vous aux développeurs de la plateforme qui répondent à vos questions dans le 'kiosque' qui se trouve dans le foyer de l'auditorium 2000.

Tanguy Lesseliers

Tanguy Lesseliers

Workshops 'digitalisering'

16:15 - 17:00
Hall 10 - 2

Nouvelles normes IEC et les normes internationales

L'application des ISA (International Standards on Auditing) ne sera pas obligatoire pour les PME. Cependant, une norme générale de contrôle sera d'application pour les contrôles légaux des PME. En outre, nous sommes de plus en plus confrontés à des standards internationaux tels que l’ISRS 4410 – l’ISRE 2400 et autres.

Dans ce workshop, nous vous décryptons ces normes, si elles vous semblent barbares. Nous aborderons également d'autres normes communes concernant les missions spéciales de l'expert-comptable.

Vincent Delvaux

Vincent Delvaux

Workshops 'regelgeving en het beroep'

16:15 - 17:00
Hall 10 - 3

Nouveautés pour les stagiaires dans la loi du 22 avril 1999

La Chambre des représentants a approuvé les modifications de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. C'est un pas important effectué vers la garantie d'un service de qualité.

Un entrepreneur doit pouvoir faire appel à un spécialiste pour l'assister dans le fonctionnement de son entreprise. Pour pouvoir exercer sa profession, l'expert-comptable et/ou le conseil fiscal doit pouvoir se reposer sur un cadre réglementaire optimal qui contribue à une professionnalisation de nos métiers. Les nouvelles modifications de la loi contiennent une série de mesures concernant quatre aspects importants du métier : la revue qualité, le stage, la lettre de mission et le rappel à l'ordre.

Mais qu'est-ce que ces changements impliquent ? Pourquoi fallait-il adapter la loi ? Quels seront les changements au quotidien pour les stagiaires de l'IEC ? Dans ce workshop, nous répondrons à ces questions.

Joëlle Van Hecke

Joëlle Van Hecke

Workshops 'regelgeving en het beroep'

16:15 - 17:00
Hall 10 - 4

Ruling comptable : assurez plus de sécurité à vos clients!

Depuis le 30 décembre 2016, des rulings comptables peuvent être demandés en plus des rulings fiscaux.

Un ruling comptable est une décision individuelle relevant du droit comptable (DIDC) où le Collège examine comment la loi doit s'appliquer dans la situation spécifique du demandeur sans qu'il n'y ait encore d'impact au niveau du droit des comptes annuels.

Aucune idée de comment introduire une demande ? Les délégués de la Commission des Normes comptables (CNC) sont là pour vous l'expliquer.

Jan Verhoeye

Jan Verhoeye

Sadi Podevijn

Sadi Podevijn

Workshops 'regelgeving en het beroep'

16:15 - 17:00
AUDI 2000

Richtlijnen rond E-facturatie: wat dien ik te weten?

Het regeerakkoord van 2014 benadrukt de verplichting voor de overheid om over te schakelen naar elektronische facturatie. “De elektronische facturatie vormt een substantieel competitief voordeel voor onze ondernemingen op internationaal vlak. Daarom dient ze nog meer te worden gebruikt.”

Reden te meer dat wij als beroepsbeoefenaars deze elektronische facturatie (e-facturatie) eveneens zouden introduceren in onze kantoren en bij onze cliënten. Weet u echter niet hoe zo’n e-factuur op te maken en welke de verplichte velden zijn? Geen nood wij helpen u hier graag bij tijdens deze workshop en overlopen met u hoe u het kan aanpakken.

Hein Vandelanotte

Hein Vandelanotte

Workshops 'digitalisering'

16:15 - 17:00
Hall 10 - 5

Unified by invoicing: het sectoriële platform voor E-facturatie

Een exclusief en uniek platform voor alle erkende beroepsbeoefenaars bestond nog niet, vanaf vandaag wel!

Kom de werking ervan ontdekken tijdens deze workshop aan de hand van een praktijkgerichte demonstratie. U kunt eveneens vaststellen wat het voor u als erkend beroepsbeoefenaar kan betekenen inzake tijdwinst, efficiëntie en kostenbesparing.

Hebt u alsnog vragen na afloop van deze workshop? Aarzel niet langer en breng een bezoek aan de desk in de foyer van het auditorium 2000 om uw persoonlijke vragen te stellen aan de ontwikkelaars van het platform zelf.

Jan Druppel

Jan Druppel

Workshops 'digitalisering'

16:15 - 17:00
Hall 10 - 6

Nieuwe IAB-normen en internationale normen

Toepassing van ISA's (International Standards on Audit) zullen niet verplicht worden ten aanzien van de kmo's. Wel zal een algemene controlenorm van toepassing zijn voor de wettelijke controles bij kmo's. Tevens worden wij meer en meer geconfronteerd met Europese en Internationale richtlijnen zoals ISRS 4410 - ISRE 2400 en andere...

Geen idee waar dit over gaat, aarzel niet en kom naar deze workshop om hierover alsook over andere (gezamenlijke) normen voor bijzondere opdrachten van de accountant meer teweten te komen.

Johan De Coster

Johan De Coster

Workshops 'regelgeving en het beroep'

16:15 - 17:00
Hall 10 - 7

Wijzigingen in de wet van 22 april 1999 belangrijk voor leden

De Kamer heeft de wijzigingen aan de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen aanvaard. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van een kwalitatieve dienstverlening.

Een ondernemer moet een beroep kunnen doen op een specialist om hem bij te staan in de werking van zijn onderneming. Om zijn beroep te kunnen uitoefenen, moet de accountant en/of belastingconsulent kunnen beschikken over een optimaal reglementair kader dat moet bijdragen aan een verdere professionalisering van onze beroepen. De nieuwe wetswijzigingen omvatten een reeks maatregelen met betrekking tot vier belangrijke aspecten: de kwaliteitstoetsing, de stage, de opdrachtbrief en de terechtwijzing.

Maar wat houden deze wijzigingen in? Waarom moest de wet op bepaalde punten aangepast worden? Wat houdt dat in voor de accountants en/of de belastingconsulenten? In deze workshop worden de belangrijkste punten duidelijk toegelicht.

Tom Kloeck

Tom Kloeck

Workshops 'regelgeving en het beroep'

16:15 - 17:00
Hall 10 - 8

La trajectoire digitale : mon cabinet se transforme!

Comme dans bien d’autres secteurs, les experts-comptables et les conseils fiscaux sont concernés par la transition numérique, appelée aussi transformation numérique.

L’organisation du cabinet, sa pratique, la relation avec le client, la communication, la prospection ou même le marketing sont largement impactés par la transformation numérique. En réalité, tous les cabinets actifs s’interrogent sur le moment de se transformer, mais aussi le rythme de cette transformation et le rapport coût-bénéfice.

Ne courrez pas, mais entamez la démarche en commençant par le début de votre trajectoire, sans oubliez que cette trajectoire est d’abord et avant tout celle de vos clients.

Découvrez durant ce workshop l’essentiel de ce qu’il convient de retenir à l’aube de la transformation, en intégrant dans votre écosystème numérique la plateforme d’e-facturation de l’Institut qui constitue la meilleure opportunité de vous y mettre concrètement sans investissements majeurs et qui complète la liste des autres logiciels mis à disposition par votre Institut (par ex. BeExcellent, Companyweb, Excel for Accountancy… )

Aurore Mons delle Roche

Aurore Mons delle Roche

Workshops 'digitalisering'

17:00 - 17:45
Hall 10 - 1

Unified by invoicing : notre plate-forme sectorielle d'E-facturation

Une plateforme unique et exclusive pour les professionnels reconnus n'existait pas encore avant aujourd'hui !

Venez découvrir le fonctionnement de ce nouvel outil pendant ce workshop qui sera axé sur une démonstration pratique. Vous pourrez découvrir ce que cela peut vous apporter en tant que professionnel comme gain de temps, d'efficacité et comme réduction des coûts.

Vous avez encore des questions à la suite de ce workshop ? N'hésitez plus et adressez-vous aux développeurs de la plateforme qui répondent à vos questions dans le 'kiosque' qui se trouve dans le foyer de l'auditorium 2000.

Tanguy Lesseliers

Tanguy Lesseliers

Workshops 'digitalisering'

17:00 - 17:45
Hall 10 - 2

Droits des sociétés : la grande réforme.

Le droit des sociétés bat son plein! La réforme du droit des sociétés en est une partie importante. Sur proposition du ministre de la Justice Koen Geens, le Conseil des ministres du 20 juillet 2017 a approuvé un avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et associations, et portant des dispositions diverses. L'avant-projet vise à moderniser le droit des sociétés en suivant trois lignes directrices :

 • une simplification de grande envergure :

  • suppression de la distinction entre les actes civils et les actes commerciaux et entres sociétés civiles et les sociétés commerciales
  • nouvelle dichotomie entre le droit de société et le droit des associations qui sont intégrés dans un seul code
  • suppression des sociétés publiques et limitation des règles réservées aux sociétés cotées
  • limitation des formes de société
  • limitation du nombre de dispositions pénales
 • une flexibilisation poussée, en étant toutefois attentif aux intérêts des tiers, parmi lesquels les créanciers

 • de nouvelles règles qui doivent permettre de faire face aux évolutions et aux nouvelles tendances européennes, telles les sociétés plus "mobiles"

Voulez-vous suivre ces développements de près? Les conférenciers invités se feront un plaisir de vous l'expliquer.

Henri Culot

Henri Culot

Workshops 'regelgeving en het beroep'

17:00 - 17:45
Hall 10 - 3

Nouveautés pour les membres dans la loi du 22 avril 1999

La Chambre des représentants a approuvé les modifications de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. C'est un pas important effectué vers la garantie d'un service de qualité.

Un entrepreneur doit pouvoir faire appel à un spécialiste pour l'assister dans le fonctionnement de son entreprise. Pour pouvoir exercer sa profession, l'expert-comptable et/ou le conseil fiscal doit pouvoir se reposer sur un cadre réglementaire optimal qui contribue à une professionnalisation de nos métiers. Les nouvelles modifications de la loi contiennent une série de mesures concernant quatre aspects importants du métier : la revue qualité, le stage, la lettre de mission et le rappel à l'ordre.

Mais qu'est-ce que ces changements impliquent ? Pourquoi fallait-il adapter la loi ? Quels seront les changements au quotidien pour les membres de l'IEC ? Dans ce workshop, nous répondrons à ces questions.

Charles Bayart

Charles Bayart

Workshops 'regelgeving en het beroep'

17:00 - 17:45
Hall 10 - 4

Het digitale traject: mijn kantoor in verandering

Zoals in vele andere sectoren zijn ook wij als accountant en/of belastingconsulent betrokken partij in de overgang naar een digitaal tijdperk.

De organisatie van een kantoor, zijn werkwijze, de relatie met de cliënt, de communicatie, de prospectie en zelfs marketing worden allemaal sterk beïnvloed door deze digitalisering. In de realiteit blijkt echter dat vele kantoren zich de vraag stellen wanneer ze deze omzetting het best kunnen organiseren, over welke termijn deze zal (kunnen) verlopen en wat de return on investment hier gaat zijn.

U hoeft zeker niet hals over kop te reageren, maar kan best wel van start gaan in samenspraak met uw cliënten. Uw cliënten mobiliseren om hieraan mee te werken is reeds de helft van het welslagen van de digitalisering van uw kantoor.

Ontdek tijdens deze workshop de essentiële zaken waaraan u dient te denken bij de organisatie van de digitalisering van uw kantoor door het implementeren van een digitaal e-facturatieplatform dat u exclusief beschikbaar gesteld wordt door uw Instituut. Volgens ons de uitgelezen kans en een eerste stap naar een digitaal kantoor zonder te grote investeringen.

Rolf Declerck

Rolf Declerck

Workshops 'digitalisering'

17:00 - 17:45
Hall 10 - 5

Unified by invoicing: het sectoriële platform voor E-facturatie

Een exclusief en uniek platform voor alle erkende beroepsbeoefenaars bestond nog niet, vanaf vandaag wel!

Kom de werking ervan ontdekken tijdens deze workshop aan de hand van een praktijkgerichte demonstratie. U kunt eveneens vaststellen wat het voor u als erkend beroepsbeoefenaar kan betekenen inzake tijdwinst, efficiëntie en kostenbesparing.

Hebt u alsnog vragen na afloop van deze workshop? Aarzel niet langer en breng een bezoek aan de desk in de foyer van het auditorium 2000 om uw persoonlijke vragen te stellen aan de ontwikkelaars van het platform zelf.

Jan Druppel

Jan Druppel

Workshops 'digitalisering'

17:00 - 17:45
Hall 10 - 6

Vennootschapsrecht: de grote hervorming

Het ondernemingsrecht is in volle evolutie! De hervorming van het vennootschapsrecht vormt hiervan een belangrijk onderdeel.

Het voorontwerp van de wet tot modernisering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen werd op voorstel van minister van Justitie Koen Geens goedgekeurd op de ministerraad van 20 juli 2017.

Hoog tijd dus om de drie krachtlijnen onder de loep te nemen:

• Doorgedreven vereenvoudiging: - Afschaffing onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen - Vennootschaps- en verenigingsrecht geïntegreerd in één wetboek - Afschaffing publieke vennootschappen en beperking regels genoteerde vennootschappen - Beperking aantal vennootschapsvormen - Beperking strafbepalingen

• Verregaande flexibilisering met aandacht voor de belangen van derden

• Nieuwe rechtsregels om het hoofd te bieden aan Europese evoluties en nieuwe tendensen

U wilt deze evoluties op de voet volgen? Gerenommeerde sprekers lichten het u graag toe.

Marieke Wyckaert

Marieke Wyckaert

Workshops 'regelgeving en het beroep'

17:00 - 17:45
Hall 10 - 7

Wijzigingen in de wet van 22 april 1999 belangrijk voor stagiairs

De Kamer heeft de wijzigingen aan de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen aanvaard. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van een kwalitatieve dienstverlening.

Een ondernemer moet een beroep kunnen doen op een toekomstige specialist om hem bij te staan in de werking van zijn onderneming. Om zijn beroep te kunnen uitoefenen, moet de stagiair kunnen beschikken over een optimaal reglementair kader dat moet bijdragen aan een verdere professionalisering van onze beroepen. De nieuwe wetswijzigingen omvatten een reeks maatregelen met betrekking tot vier belangrijke aspecten: de kwaliteitstoetsing, de stage, de opdrachtbrief en de terechtwijzing.

Maar wat houden deze wijzigingen in? Waarom moest de wet op bepaalde punten aangepast worden? **Wat houdt dat in voor de stagiairs? ** In deze workshop worden de belangrijkste punten duidelijk toegelicht.

Leon Kerfs

Leon Kerfs

Workshops 'regelgeving en het beroep'

17:00 - 17:45
Hall 10 - 8

Plenaire slotsessie: 3 belangrijke troeven voor uw toekomst

De Voorzitter en Ondervoorzitter verschaffen u meer informatie over volgende onderwerpen:

 • 'Unified by Invoicing'

 • De nieuwe communicatie van het IAB en de toekomstige aanpak

 • Een nieuw Instituut??

Benoît Vanderstichelen

Benoît Vanderstichelen

Bart Van Coile

Bart Van Coile

Plenaire slotsessie

18:15 - 19:15
AUDI 2000

Cocktail, walking dinner & netwerking

Niets beter dan deze dag samen afsluiten met uw collega's en confraters.

Maak tevens van deze gelegenheid gebruik om met de administrief verantwoordelijken van uw In contact te komen of zelfs de verkozen raadsleden en leden van diverse commissies te ontmoeten.

2 uur om op aangename wijze deze dag af te ronden tijdens een walking dinner.

Op het menu staat:

• Koude gerechten

Assortiment vleeswaren ter plaatse gesneden: Coppa di Parma – Prosciutto – Italiaanse salami, met olijven, notensla en een proeverij van 3 olijfolies.

• Salades

Radicchio, venkel en notensla

Wortel, koriander, sinaasappel en gegrilde sesam

Jonge bieten, kropsal, ansjovis en kappertjes

Salade de jeunes betteraves, de laitue, d'anchois et de câpres

Panzanella met tomaten, rodewijnvinaigrette en ciabatta

• Warme gerechten

Viscurry: kokosnoot, citronella en rode cury

Assortiment quiches : Brie/Breydelspek, ham/prei en zalm/ricotta

Varkenswangen, Westmalle & Rodenback, Tierenteynmosterd en rostI

Chili con carne van wild met pimento en taco

Winterhutsepot van groenten: kool, bonen en rapen (vegetarisch)

• Dessert

Chocolademousse met framboos

Rijstpap met bruine suiker

Cuberdon-mousse

Traditionele tiramissu

Panna cotta Dulcey met krokante nougatine

Info & netwerking

19:15 - 21:30
Foyer

Mijn programma

Structurele partners